Bildiri Kitabı

Cilt 1: Türkiye’de Felsefe – İslam Felsefesi

Künye: Uluslararası İstanbul Felsefe Kongresi Bildiri Kitabı – Cilt 1: Türkiye’de Felsefe – İslam Felsefesi, Ed: Necati Murad Omay, Cahid Şenel, Arzu İbişi Temelli, Mantık Derneği Yayınları, İstanbul, Aralık 2018, ss. 182.
ISBN: 978-605-66311-6-0
PDF (2 MB): https://goo.gl/wLvFot

İçindekiler:

 • Ferdi Ertekin: Geç Dönem Osmanlı Düşüncesinde Beka Arayışlarının Epistemolojik Temelleri (1878-1918)
 • Mustafa Günay & Sevgican Akça: Türkiye’de/Türkçede Felsefeye İlgisizlik Sorunu
 • Mehmet Günenç: Felsefe Bittiği İçin mi Felsefe Tarihi Var?
 • N. Murad Omay: Felsefe Eğitiminin Yeniden Değerlendirilmesi
 • Mehmet Vural: Türkiye’de Felsefenin Sorunları, Çözüm Önerileri ve Gelecek Perspektifleri
 • Hasan Akkanat: ‘Varlık’tan ‘Oluş’a Dönüşümde İslam Felsefesini Mevzilendirmek
 • Yasin Apaydın: Metafiziğin Meselesini “Mesele Edinmek”: Klasik Dönem Sonrası İslam Düşüncesinde “Umûr-i Âmme Sorunu”

Cilt 2: Çağdaş Ontoloji Tartışmaları

Künye: Uluslararası İstanbul Felsefe Kongresi Bildiri Kitabı – Cilt 2: Çağdaş Ontoloji Tartışmaları, Ed: Özgüç Güven, Egemen Seyfettin Kuşçu, Mantık Derneği Yayınları, İstanbul, Aralık 2018, ss. 206.
ISBN: 978-605-66311-7-7
PDF (2 MB): https://goo.gl/g49NVy

İçindekiler:

 • Mehmet Arslan & Selvi Elif Gök: Gödel’in Tamamlanamazlık Teoremlerinin Ardından Matematiğin Temelleri Tartışmaları
 • Ceyhun Akın Cengiz: Henri Bergson Düşüncesine Özgürlük Bağlamında Ortaya Konan Zaman Anlayışı
 • Feyza Ceyhan Çoştu: Zaman Felsefesi: Öznel ve Nesnel Zaman
 • A. Kadir Çüçen: Hermeneutiğin Heidegger Ontolojisindeki Yeri
 • Ali Suat Gözcü: Temporal Oluş ve Zamanın Zaman-Dışı Yönleri
 • Zafer Gündüz: Felsefi Problemlere Topolojik Bir Yaklaşım
 • Özgüç Güven: Matematiksel Nesneye Ne Oldu? Matematiksel Nesne Hangisi?
 • Dilek Kadıoğlu: Geleneksel Olmayan Platoncu Matematik Felsefelerinde Matematik Nesneler
 • Egemen S. Kuşcu: Özneden Nesneye, Nesneden Özneye: Özdeşlik Problemi
 • Umut Morkoç: Gerçekçilik/İdealizm İkilemini Aşmak: Wittgensteincı Bir Çözüm Denemesi
 • Ömer Fatih Tekin: Ceteris Paribus Laws in Dispositional Essentialism
 • Arslan Topakkaya: İnsanın “Geçmiş Zaman” ile İlişkisi

Cilt 3: Özne ve Metafizik

Künye: Uluslararası İstanbul Felsefe Kongresi Bildiri Kitabı – Cilt 3: Özne ve Metafizik, Ed: Mehmet Günenç, Mantık Derneği Yayınları, İstanbul, Aralık 2018, ss. 156.
ISBN: 978-605-66311-8-4
PDF (2 MB): https://goo.gl/gECJ1S

İçindekiler:

 • B. Utkan Atbakan: Nietzsche’nin Perspektifinden ‘Özne’nin Reddi
 • Can Batukan: Robot, Android, Sayborg ve Yapay Zekâda Ruh Meselesi
 • Ercan Coşkun: Hegel’de Mutsuz Bilinç ve Dinsel Özne
 • Ayşe Gül Çıvgın: Kant’ta Bilginin İnşası: Bilen ile Bilinenin Statüsü
 • Enver Orman: Hegel’in Sisteminde Düşünce ve Nesnesi
 • Nurten Öztanrıkulu Özel: Hume’un Metafizik Eleştirisi: Safsata ve İllüzyona Karşı Felsefenin Konumu
 • Sevcan Öztürk: Öznenin Din ile İlişkisinin Mahiyeti Üzerine Bir Karşılaştırma: Kierkegaard ve İkbal
 • Ebru Pehlivan: Kant’ta Öznenin Bilme, Eyleme ve İnanma Bakımından Sınırları
 • Aydın Topaloğlu: Periphyseon’da Tanrı, İnsan ve Hiçlik Kavramları: Erigena Metafiziğinde Öz Sorunu

Cilt 4: Çağdaş Etik ve Politik Felsefe

Künye: Uluslararası İstanbul Felsefe Kongresi Bildiri Kitabı – Cilt 4: Çağdaş Etik ve Politik Felsefe, Ed: Murat Ertan Kardeş, Nedim Yıldız, Mantık Derneği Yayınları, İstanbul, Aralık 2018, ss. 226.
ISBN: 978-605-66311-9-1
PDF (2 MB): https://goo.gl/xCSSKd

İçindekiler:

 • Salih Akkanat: Tanınma Etiği ve Uyuşmazlık Siyaseti Arasında Tanınma, Öznellik ve Kimlik
 • Nil Avcı: James’in Süreç Metafiziğinde Öznenin Birliğinin Olasılığı
 • Emine Canlı & Jan Gwidon Byczkowski: Demos, Polis, Nomos: Migratıon in the Context of Democratisation
 • Cengiz Çakmak: Küresel Dünyada Ejderhalar ve İktidar
 • C. Cengiz Çevik: Seneca’ya Göre Filozofun Avama ve Aktif Politikaya Karşı İdeal Tutumu
 • Lokman Çilingir: Kant’ta Hayat Tarzı Olarak Din
 • Funda Günsoy: Mutlak Başlangıç, Olay ve Egemenlik
 • M. Ertan Kardeş: Bir Karşı-Politika Olarak Aşırı-Politikleşmenin Terör’ü: Kıyım Mantığı, Öznelleşmiş Düşmanlıklar ve İnsan Avları
 • Armağan Öztürk: Komüteryanizmin Ahlaki ve Politik Sınırları Üzerine Bir Tartışma
 • Özgür Soysal: Hakikat-Sonrası Politika Çağında Doğruyu Söylemek ve Eleştiri
 • Çetin Türkyılmaz: Kant as a Philosopher of War and Peace
 • Özlem Ünlü: Schmitt’s Reckless Walk Through Hobbes’ Axiom That Auctoritas, Non Veritas Facit Legem

Cilt 5: Çağdaş Mantık Tartışmaları

Künye: Uluslararası İstanbul Felsefe Kongresi Bildiri Kitabı – Cilt 5: Çağdaş Mantık Tartışmaları, Ed: Mahbube Nazlı İnönü, Mantık Derneği Yayınları, İstanbul, Aralık 2018, ss. 250.
ISBN: 978-605-80953-0-4
PDF (3 MB): https://goo.gl/xfN2dG

İçindekiler:

 • Oğuz Akçelik: Modal-Epistemik Karşıtlık Karesi ve Uygulamaları
 • Nur Erten: The Status of Logic in Heidegger: Fundamental Ontology as The Path That Leads To Logic (The Reading of Ga., 21 And Sein Und Zeit)
 • Nazlı İnönü: Proprietates Terminorum Kuramı Bağlamında Orta Çağ Mantığı
 • Ramazan Atıl Karabey: Çelişmezlik İlkesinin Kesinliği Sorunu
 • Fatih Kök: Özel Adların Mantıksal Zemini
 • Zeynep Öztürk: Cantor ve Hilbert Bağlamında Sonsuzluk Kavramının Çözümlenmesi
 • Halise Tarımcıoğlu: Puslu Mantık ve Kuantum Mekaniği’nin Belirsizlik İlkesi
 • Soykal Yakın: Tümevarım Sorununu Eksik-Belirlenim Kavramıyla Düşünmek
 • Alper Bilgehan Yardımcı: An Incommensurability Discussion From a Linguistic Perspective
 • Dilek Yargan: “Logical” Concerns in Data Science
 • Ayşe Yılmaz: Doğu ve Batı Metafiziği Arasında Nagarcuna Düşüncesi